GENS token

Mã thông báo gốc GENS của chúng tôi trên Cardano Blockchain

Thông tin bán token

Kết thúc vòng Seed Sale: 1 tháng 11 Năm 2021
Ra mắt ISPO: 15 Tháng 12 Năm 2021
Kết thúc ISPO: 10 tháng 5 Năm 2022
Vòng Bán trước công khai: TBC
Tổng số Token : 100,000,000
Token được phân bổ trước khi bán công khai: 3,000,000
Token được phân bổ cho ISPO: 15,000,000
...
Genius yield